خاطرات سفر


بسيار سفر بايد تا پخته شود خامی

طبيعت گردی و جهانگردی همواره به آموختن و كسب تجربيات ارزنده منجر می شود
در اين بخش در نظر دارم بتدريج خاطرات تلخ وشيرين سفرهای خود را باز گو كنم و اميدوارم برای خوانندگان محترم مطلب ، انتقال تجربه اتفاق بی افتدlogo-samandehi